بایگانی برچسب: s

همواره این قانون جهان هستی را بدان که هر هدفی را تو از ته قلب باور کنی، جستجو ک…


🌱
همواره این قانون جهان هستی را بدان که هر هدفی را تو از ته قلب باور کنی، جستجو کنی و به آن عشق بورزی، آن هدف هم تو را جستجو می کند و به سوی تو می آید و در نهایت شما به هم می رسید.
#روانشناسی
#قانون_هستی
#باورها
#هدفSource